Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thơ ca) sung sướng, vui vẻ

    * Các từ tương tự:
    blithesomely