Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blessedness /'blesidnis/  

  • Danh từ
    phúc lành
    hạnh phúc, sự sung sướng