Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    báng bổ

    * Các từ tương tự:
    blasphemously, blasphemousness