Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

betrayer /bi'treiə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ phản bội
    a betrayer of his country
    kẻ phản bội tổ quốc