Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    sớm
    kịp thời, đúng lúc