Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bestowal /bi'stəʊəl/  

  • Danh từ
    sự tặng, ban tặng