Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr-)
  bestir oneself
  (đùa)
  hoạt động lên; trở nên bận rộn
  hắn lười đến mức không muốn nhấc ống nói lên trả lời điện thoại