Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beneficence /bi'nefisns/  

  • Danh từ
    sự hay làm phúc, sự hay làm việc thiện; từ tâm