Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

benefaction /,beni'fæk∫n/  

  • Danh từ
    việc thiện, việc nghĩa
    vật cúng vào việc thiện (việc nghĩa)