Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belittlement /bi'litlmənt/  

  • Danh từ
    sự làm cho có vẻ ít giá trị; sự đánh giá thấp