Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belatedly /bi'leitidli/  

  • Phó từ
    [một cách] quá muộn, [một cách] quá trễ