Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cảnh nghèo khó xác xơ