Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người gây ra, người sinh ra
    điều gây ra, điều sinh ra