Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-gg-)
    làm mờ, làm tối
    tuổi già đã làm mờ trí óc ông