Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

becomingly /bi'kʌmiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] vừa vặn
    [một cách] xứng hợp