Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều batmen) (từ Anh)
    cần vụ (của sĩ quan cấp cao)