Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đê hèn, sự đê tiện