Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thơ đoản hậu, thơ balat