Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baksheesh /bæk'∫i:∫/ /'bæk∫i:∫/  

  • Danh từ
    tiền chè lá