Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bailiwick /'beiliwik/  

  • Danh từ
    địa hạt (của) quan khâm sai; thẩm quyền (của) quan khâm sai-(đùa cợt) phạm vi hoạt động (của ai)