Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

badinage /'bædinɑ:ʒ/  

  • Danh từ
    (tiếng Pháp)
    sự đùa cợt, sự bông lơn