Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

backup /ˈbækˌʌp/