Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

back-breaking /'bæk breikiŋ/  

  • Tính từ
    làm mệt nhoài, làm sụn lưng (công việc)