Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

awkwardness /'ɔ:kwədnis/  

  • Danh từ
    sự bất tiện
    sự rầy rà
    sự vụng về
    sự lúng túng