Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

awkwardly /'ə:kwədli/  

  • Phó từ
    [một cách] vụng về
    [một cách] lúng túng