Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

averment /ə'və:mənt/  

  • Danh từ
    sự xác nhận; sự khẳng định, sự quả quyết
    (pháp lý) chứng cớ để xác minh