Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aureole /ɔ:'riələ/  

  • Danh từ
    hào quang
    quầng (mặt trời, mặt trăng)