Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aureola /ɔ:'riələ/  

 • Danh từ
  (cách viết khác aureole) (số nhiều aureolas)
  như halo
  xem halo
  như corona
  xem corona