Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vàng ánh, màu vàng
    rực rỡ, chói lọi

    * Các từ tương tự:
    aureately, aureateness