Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attractiveness /ə'træktivnis/  

  • Danh từ
    sự thu hút, sự lôi cuốn, sự hấp dẫn