Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atrociously /ə'trəʊ∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tàn bạo
    quá xá