Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ & giới từ
    (hàng hải)
    ngang qua, chéo ngang
    con tàu được thả neo nằm chéo ngang cửa cảng