Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atheistic /eiθi'istik/  

  • Tính từ
    vô thần chủ nghĩatừ
    ở thời Saclơ đại đế
    ở thời các vua Saclơ (Anh)