Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  chia loại, phân loại, sắp xếp thành loại
  làm cho xứng nhau, làm cho hợp nhau
  to assort colours
  chọn màu cho hợp nhau
  sắp xếp các mặt hàng để bày biện (cửa hàng...); cung cấp các mặt hàng (cho một cửa hàng...)
  Nội động từ
  assort with ẩn ý với, tương đắc với, giao du với
  assort with hợp với, xứng nhau
  màu này hợp với màu xanh
  ở vào một loại

  * Các từ tương tự:
  assortative, assorted, assorter, assortment