Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asseveration /ə,sevə'rei∫n/  

  • Danh từ
    sự trịnh trọng tuyên bố; sự đoan chắc; lời đoan chắc