Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đòi (quyền lợi …)
  sự khẳng định; điều khẳng định
  vẻ tự khẳng định
  tôi thực sự nghi ngờ một số điều khẳng định của anh

  * Các từ tương tự:
  assertional