Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assassination /ə,sæsi'nei∫n/  /ə,sæsə'nei∫n/

  • Danh từ
    sự ám sát
    vụ ám sát