Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  vảy, rảy, rưới
  to asperse with water
  vảy nước
  nói xấu, phỉ báng, vu khống; bôi xấu, bôi nhọ
  làm ô danh ai bằng những lời đồn bậy