Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ascertainment /,æsə'teinmənt/  

  • Danh từ
    sự tìm hiểu cho biết chắc, sự xác minh