Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arthritic /ɑ:'θritik/  

  • Tính từ
    (y học)
    [thuộc] viêm khớp

    * Các từ tương tự:
    arthritically