Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artfulness /'ɑ:tflnis/  

  • Danh từ
    sự xảo quyệt
    sự khéo, sự khéo léo