Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ, adj
    (thông tục) đảo lộn, lung tung