Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arsonist /'ɑ:sənist/  

  • Danh từ
    kẻ đốt nhà