Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

argus-eyed /'ɑ:gəsaid/  

  • Tính từ
    rất cảnh giác
    rất tinh (mắt)