Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nóng cháy
    sự hăng hái, sự sôi nổi, sự mãnh liệt, sự nồng nhiệt, sự nồng cháy