Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

archetypal /'ɑ:kitaipl/  

  • Tính từ
    [thuộc] nguyên mẫu, có tính chất nguyên mẫu