Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arcadian /ɑ:'keidjən/  

 • Tính từ
  (thuộc) vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
  (thơ ca) (thuộc) nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc
  Danh từ
  người dân vùng A-ca-đi-a (ở Hy lạp)
  (thơ ca) người ở nơi đồng quê thanh bình hạnh phúc