Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arborescent /ɑ:bə'resnt/  

  • Tính từ
    có hình cây; có dạng cây gỗ