Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appurtenant /ə'pə:tinənt/  

  • Tính từ
    appurtenant to thuộc về
    phụ thuộc vào