Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appreciative /ə'pri:∫ətiv/  

 • Tính từ
  biết thưởng thức, biết ơn
  an appreciative audience
  cử tọa biết thưởng thức
  I am most appreciative of your generosity
  tôi hết sức biết ơn sự rộng lượng của ngài

  * Các từ tương tự:
  appreciatively